Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden NUYTTEN LEGAL TRANSLATIONS

1. Algemene clausule

In onderstaande algemene voorwaarden wordt verwezen naar NUYTTEN LEGAL TRANSLATIONS onder de volgende benaming: “de vertaler”.

De algemene voorwaarden van de vertaler hebben voorrang op die van de opdrachtgever en, behoudens andersluidend en welomschreven beding, doet de opdrachtgever afstand van zijn eigen algemene voorwaarden.

De opdrachtgever wordt verondersteld kennis genomen te hebben van de algemene voorwaarden vooraleer hij een vertaling bestelt.

2. Leveringsvoorwaarden

De met de opdrachtgever schriftelijk overeengekomen leveringstermijn gaat in vanaf de ontvangst van de brontekst en de definitieve opdracht tot vertaling. De overeengekomen leveringstermijn is slechts een schatting. De vertaler zal zijn uiterste best doen om deze leveringstermijn na te komen, maar kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade of verliezen die rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt zijn door het niet nakomen van deze leveringstermijn.

3. Aansprakelijkheid

A. Van de vertaler

De vertaler aanvaardt de aansprakelijkheid voor de kwaliteit van de uitgevoerde vertaling, voor zover deze integraal en ongewijzigd wordt gebruikt. De vertaler zal een duidelijke en correcte vertaling bezorgen, maar kan niet garanderen dat deze overeenkomt met de subjectieve voorkeur van de opdrachtgever.

Voor vertalingen die bestemd zijn voor publicatie kan de vertaler enkel aansprakelijk gesteld worden voor fouten of weglatingen indien de drukproef aan de vertaler ter correctie werd voorgelegd vooraleer de tekst gedrukt werd.

De vertaler mag alle niet-juridische vertalingen gedeeltelijk of volledig uitbesteden aan een onderaannemer van zijn keuze.

De vertaler is niet aansprakelijk wanneer vertraging in de uitvoering van het werk te wijten is aan ziekte, ongeval, tijdelijke arbeidsongeschiktheid of overmacht in het algemeen (onder meer stroompanne, geen toegang tot het Internet, enz.). De vertaler moet dit wel binnen een redelijke termijn melden aan de opdrachtgever.

De vertaler is evenmin aansprakelijk wanneer de vertraging het gevolg is van laattijdige aflevering door derden (koeriersbedrijven, post, enz.) of wanneer de brontekst en/of de vertaling zelf beschadigd werd tijdens de verzending. Evenmin zal de vertaler instaan voor het verlies door derden (post, koeriersbedrijven, enz.) van de brontekst of de vertaling.

De vertaler kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor gebreken aan de door de opdrachtgever bezorgde tekst.

B. Van de opdrachtgever

De opdrachtgever zal, vooraf of tijdens de uitvoering van de overeenkomst, de vertaler alle inlichtingen verstrekken die nodig zijn voor de goede uitvoering van de gevraagde prestaties.

4. Klachten: termijn van indiening en motivering

Op straffe van nietigheid dient elke klacht per aangetekende brief meegedeeld te worden binnen 8 kalenderdagen vanaf de leveringsdatum van de vertaling.

Elke factuur die niet binnen 8 dagen wordt betwist, wordt geacht te zijn aanvaard. Een klacht heeft geen impact op de betalingstermijn.

Klachten of betwistingen over de niet-conformiteit van de vertaling die binnen de contractuele termijn worden geformuleerd, dienen grondig gemotiveerd te worden met woordenboeken, glossaria of gelijkaardige teksten, opgesteld door bevoegde native speakers. Eventuele noodzakelijke verbeteringen achteraf worden, binnen een redelijke termijn, gratis voor de opdrachtgever uitgevoerd, evenwel zonder dat deze aanspraak kan maken op een schadevergoeding.

Het ongemotiveerd weigeren van een vertaling vormt geen reden tot niet-betaling van de factuur.

Geschillen over de conformiteit van de vertaling met de brontekst kunnen eventueel voorgelegd worden aan de Arbitragecommissie van de Belgische Kamer van Vertalers en Tolken. De Arbitragecommissie doet enkel uitspraak over de conformiteit van de vertaling met de brontekst.

5. Annulering van de vertaalopdracht

Bij eenzijdige annulering van de vertaalopdracht door de opdrachtgever, is deze een vergoeding verschuldigd. Deze vergoeding bestaat uit het al daadwerkelijk gepresteerde vertaalwerk en het voorafgaand terminologisch opzoekingswerk.

Daarenboven mag de vertaler een verbrekingsvergoeding vragen voor contractbreuk gelijk aan 20% van het factuurbedrag.

6. Hoedanigheid van de opdrachtgever

De opdrachtgever wordt geacht te handelen in de hoedanigheid van auteur van de te vertalen tekst en staat uitdrukkelijk de vertaling ervan toe.

7. Auteursrecht

De vertaler heeft het auteursrecht over de vertaalde tekst. De tekst mag in geen enkele vorm, geheel of gedeeltelijk, gereproduceerd worden, op eender welke wijze, ook elektronisch, zonder de uitdrukkelijke, voorafgaande schriftelijke toestemming van de vertaler.

8. Aanvaarding en bevestiging van de vertaalopdracht

De opdrachtgever stelt de vertaler in staat de moeilijkheidsgraad van de te vertalen tekst te beoordelen. Een telefonisch aangeboden en door de vertaler aanvaarde opdracht wordt steeds onmiddellijk schriftelijk bevestigd door de vertaler, met vermelding van het tarief en de afgesproken leveringstermijn. Een kopie van de algemene voorwaarden van de vertaler vergezelt de schriftelijke bevestiging. Na ontvangst van de opdrachtbevestiging stuurt de opdrachtgever deze binnen 24 uur ondertekend voor akkoord terug naar de vertaler. De schriftelijke bevestiging van deze overeenkomst door de opdrachtgever, zal gelden als officieel bewijs van bestelling.

9. Betaling

De facturen van de vertaler worden betaald via bankoverschrijving binnen 15 dagen na factuurdatum of op de vervaldatum zoals vermeld op de betreffende factuur.

Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van het verschuldigde bedrag op de vervaldag, zonder ernstige reden, wordt, na vergeefse ingebrekestelling, het schuldsaldo verhoogd met 11 % per jaar, met een minimum van 50,00 euro en een maximum van 1.500,00 euro, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt.

De plaats van betaling is de woonplaats van de vertaler.

10. Bevoegde rechtbank

Voor alle geschillen tussen vertaler en opdrachtgever is de rechtbank van de woonplaats van de vertaler bevoegd. Onderhavige algemene voorwaarden worden uitsluitend beheerst door het Spaans recht.

11. Beroepsgeheim en deontologie

Als lid van de Belgische Kamer van Vertalers en Tolken verbindt de vertaler zich ertoe steeds vertaalwerk van goede kwaliteit te leveren. De vertaler is gebonden door het beroepsgeheim. Dit impliceert de geheimhouding van de identiteit van de opdrachtgever, de inhoud van de brontekst en van de vertaling zelf. De vertaler heeft evenwel de toelating om in zijn commerciële communicatie, onder meer op zijn website en via de sociale netwerken, te vermelden dat hij voor de opdrachtgever werkt.

12. Honoraria

De vertaler is vrij om zijn eigen honoraria te bepalen. Het honorarium wordt vermeld in de offerte of orderbevestiging.

Het honorarium kan worden verhoogd in geval van hoogdringendheid, d.i. voor alle teksten van meer dan 600 woorden die binnen 48 uur na ontvangst afgeleverd dienen te worden en in geval van avondwerk, weekendwerk, nachtwerk of indien er zeer veel terminologisch opzoekwerk vereist is door de vertaler. In die gevallen zal de vertaler de meerkost vermelden in de orderbevestiging die hij naar de opdrachtgever stuurt.

Kosten voor levering middels aangetekende en/of internationale zendingen zijn ten laste van de opdrachtgever.